Zoomer

zoomer.rs

Platforma za mlade.

55 100
6 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Ne 0
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? Srbija i adekvatne države po pravu RS 2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? Ne 2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Ne ili Da, u adekvatnim državama 2
0 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Ne 0
Da li je naveden rukovalac podacima? Ne 0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Ne 0
Da li je navedena svrha obrade podataka? Ne 0
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Ne 0
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Ne 0
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Ne 0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Ne 0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Ne 0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 3 - najslabije 0
19 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Kolačići su aktivni, ali postoji jednostavan i svima vidljiv način da se isključe, opt-out 6
Broj trekera 0-20 2
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 0-10 3
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 0-10 3
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Da 0
Vrste trekera - Gugl analitika Da 0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Ne 5
10 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju Medij nema aplikaciju 3
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju Medij nema aplikaciju 2
iOS podaci Medij nema aplikaciju 5
10 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Ne postoji registracija 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Ne postoji registracija 5
10 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) Nema prekršaja 10

PREGLED

Jedan od retkih medija koji nema podešeno automatsko učitavanje sajta po sigurnom protokolu, mada za to poseduje odgovarajući sertifikat. Bez ispravne konfiguracije, sertifikat za HTTPS je obesmišljen. Server se nalazi u zemlji EU koja je, sem Srbije, i jedina tranzitna zemlja za podatke. Ne postoji politika privatnosti, pa su poeni oduzeti po svim indikatorima iz ove kategorije. Kolačići nisu aktivni pre izričitog pristanka. Plasira se određen broj kolačića i trekera, bez najintruzivnijih. Medij nema aplikacije za mobilne platforme. Ne postoji opcija registracije korisnika. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.