Nova

nova.rs

Sajt televizijskog programa registrovanog 20.11.2013. Izdavač: Nova.rs Television d.o.o. Beograd.

71 100
11 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Da 9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? Maskirana lokacija, bez obaveštenja u politikama privatnosti 0
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? SAD 1
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Da, u SAD 1
18 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Da 3
Da li je naveden rukovalac podacima? Da 1
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Da 2
Da li je navedena svrha obrade podataka? Da 2
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Da 2
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Delimično 1
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Da 2
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Delimično 1
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Ne 0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Ne 0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Ne 0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 2 - srednje 4
15 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Kolačići nisu aktivni pre izričite saglasnosti, opt-in 10
Broj trekera 21-50 1
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 11-20 2
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 11-20 2
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Da 0
Vrste trekera - Gugl analitika Da 0
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Da 0
7 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju 1-5 2
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju 4+ 0
iOS podaci Prikupljaju se podaci koji nisu lični 5
10 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Ne postoji registracija 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Ne postoji registracija 5
10 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) Nema prekršaja 10

PREGLED

Mada se konekcija uređaja i sajta odvija po sigurnom protokolu, Nova koristi posrednički servis, pa je nemoguće utvrditi lokaciju hosting servera, dok se taj podatak ne pominje u politici privatnosti. Osim kroz Srbiju, podaci prolaze kroz još tri države, od kojih su dve članice EU, a treća ne pripada u potpunosti odgovarajućem režimu zaštite podataka. Politikom privatnosti nisu do kraja ispunjene zakonske obaveze o obaveštavanju korisnika. Primenjena je dobra praksa da kolačići nisu aktivni pre izričite saglasnosti korisnika, ali na broju i vrsti kolačića i trekera, posebno onih intruzivnih, izgubljen je značajan broj poena. Na Android aplikaciji aktivan je značajan broj trekera i intruzivnih dozvola, dok se sa iOS platforme ne prikupljaju lični podaci. Medij nema opciju za registraciju korisnika. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.