Pressek

pressek.rs

Registrovan kao samostalno elektronsko izdanje (internet portal) 16.01.2017. Izdavač: Miroslav Čer pr Reklamna agencija Gerila ADV Kragujevac.

46 100
6 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Ne 0
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? Srbija i adekvatne države po pravu RS 2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? Ne 2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Ne ili Da, u adekvatnim državama 2
0 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Ne 0
Da li je naveden rukovalac podacima? Ne 0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Ne 0
Da li je navedena svrha obrade podataka? Ne 0
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Ne 0
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Ne 0
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Ne 0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Ne 0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Ne 0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 3 - najslabije 0
15 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Ne postoji obaveštenje o kolačićima 0
Broj trekera 0-20 2
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 0-10 3
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 0-10 3
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Ne 1
Vrste trekera - Gugl analitika Ne 1
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Ne 5
10 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju Medij nema aplikaciju 3
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju Medij nema aplikaciju 2
iOS podaci Medij nema aplikaciju 5
5 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Ne 0
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Da 5
10 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) Nema prekršaja 10

PREGLED

Jedan od četiri medija koji nema podešeno automatsko učitavanje sajta po sigurnom protokolu, mada za to poseduje odgovarajući sertifikat. Bez ispravne konfiguracije, sertifikat za HTTPS je obesmišljen. Server se nalazi u državi EU koja je, uz Srbiju, i jedina tranzitna zemlja za podatke. Sajt nema politiku privatnosti, pa su bodovi oduzeti po svakom od pokazatelja iz ove kategorije. Nema obaveštenja o kolačićima, koje sajt plasira u manjoj meri, bez najintruzivnijih. Nema aplikacije za mobilne platforme. Opcija registracije korisnika postoji, ali nije obuhvaćena politikom privatnosti. Na ovaj način prikuplja se minimum podataka potrebnih za svrhu obrade. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.