Oblakoder

oblakoder.org.rs

Onlajn magazin namenjen mladima, pokrenut 2018.

59 100
15 15
Osnovni tehnički parametri
+
-
Da li sajt ima podešen HTTPS protokol? Da 9
U kojoj jurisdikciji se nalazi hosting server? Srbija i adekvatne države po pravu RS 2
Da li podaci prolaze kroz države sa neadekvatnim standardima? Ne 2
Da li se koriste usluge posredovanja sadržaja između hostinga i korisnika i gde se servis nalazi? Ne ili Da, u adekvatnim državama 2
0 30
Obaveštavanje korisnika
+
-
Da li sajt poseduje politiku privatnosti (izjavu, obaveštenje) i da li je dokument objavljen? Ne 0
Da li je naveden rukovalac podacima? Ne 0
Da li je konkretno navedeno koji se sve podaci o ličnosti prikupljaju? Ne 0
Da li je navedena svrha obrade podataka? Ne 0
Da li je naveden pravni osnov obrade podataka? Ne 0
Da li je naveden rok čuvanja podataka? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci dele, ustupaju, prodaju? Ne 0
Ako se podaci dele, ustupaju, prodaju, da li je navedeno kome? Ne 0
Da li je navedeno da li se podaci iznose iz Republike Srbije? Ne 0
Da li politika privatnosti informiše korisnike o pravima koja imaju u vezi sa svojim podacima o ličnosti (pristup, brisanje, izmena, dopuna, itd)? Ne 0
Da li politika privatnosti sadrži kontakt na koji se građani mogu obratiti povodom pitanja obrade njihovih podataka? Ne 0
Da li politika privatnosti na transparentan i razumljiv način pruža informacije o obradi podataka o ličnosti? 3 - najslabije 0
15 25
Kolačići i trekeri
+
-
Kako se sajt odnosi prema kolačićima? Ne postoji obaveštenje o kolačićima 0
Broj trekera 0-20 2
Vrste trekera - Marketinški trekeri: po broju 0-10 3
Vrste trekera - Kolačići trećih strana: po broju 0-10 3
Vrste trekera - Fejsbuk piksel Ne 1
Vrste trekera - Gugl analitika Ne 1
Vrste trekera - Trekeri koji izbegavaju blokere, beleženje sesija, beleženje unosa Ne 5
9 10
Mobilne aplikacije
+
-
Android aplikacije - Trekeri: po broju 1-5 2
Android aplikacije - Opasne dozvole: po broju 0 2
iOS podaci Medij nema aplikaciju 5
10 10
Registracija korisnika
+
-
Da li je registracija obuhvaćena politikom privatnosti? Ne postoji registracija 5
Da li se skuplja minimum podataka u odnosu na svrhu registracije? Ne postoji registracija 5
10 10
Etički kodeks
+
-
Da li je medij kršio privatnost u izveštavanju? (broj odluka) Nema prekršaja 10

PREGLED

Konekcija uređaja i sajta je sigurna, server se nalazi u zemlji čiji pravni režim odgovara standardima zaštite podataka. Putanja, osim kroz Srbiju i zemlju gde se podaci skladište, registrovana je u jednoj državi EU. Sajt nema politiku privatnosti, pa su poeni oduzeti po svim indikatorima iz ove kategorije. Sajt nema obaveštenje o kolačićima, ali plasira zanemarljiv broj, bez najintruzivnijih. Od korisnika Androida ne traže se rizične dozvole, prisutna su dva trekera, dok nema aplikacije za iOS. Ne postoji opcija registracije korisnika. Protiv medija nema odluka o kršenju etičkog kodeksa u oblasti privatnosti.